WordPress Kurulumu

By | 20 Ağustos 2013

Artık (neredeyse) hazır olan sunucumuza WordPress kurabiliriz.

WordPress kurulumu için öncelikle sunucumuza wordpress dosyalarını indirmemiz gerekecek. Linklerini aşağıda verdim. (Not: Komutları indirdiğiniz dosya ismine göre çalıştırmanız gerekmektedir)

İngilizce için: http://wordpress.org/latest.tar.gz
Türkçe için: http://tr.wordpress.org/wordpress-3.6-tr_TR.tar.gz

İçindekiler

İngilizce versiyonu indirme linki her zaman aynı kalsa da, Türkçe link adresi versiyon numarası ile değişmektedir. Buradan en yeni versiyonun tar.gz linkini bulabilirsiniz.

Adım 1 – WordPress’i indirmek

SSH’ye giriş yaptıktan sonra dosyayı indirmek için aşağıdaki komutlardan size uygun olanı çalıştırabilirsiniz. İkinci link Türkçe içindir.

wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
wget -O latest.tar.gz http://tr.wordpress.org/wordpress-3.6-tr_TR.tar.gz

İkinci satırda kolaylık olsun diye WordPress Türkçe’yi indirirken dosya adını latest.tar.gz yaptık. Sıkıştırılmış dosyamızı açmak için aşağıdaki kodu girelim.

tar -xzvf latest.tar.gz

Adım 2 – WordPress için veritabanı yaratmak

Veritabanını daha önceden kurduğumuz MySQL üzerinden yaratacağız. MySQL girişi için

mysql -u root -p

Terminal size daha önceden belirlediğiniz şifreyi soracaktır. Şifreyi girip devam edelim.
Giriş yaptıktan sonra wordpress adında bir veritabanı oluşturalım: (Veritabanı adını (wordpress), kullanıcı adını (wordpressuser) ve şifreyi (password) istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz)

CREATE DATABASE wordpress;

Kullanıcı adı oluşturmak için:

CREATE USER wordpressuser@localhost;

Yeni kullanıcıya şifre koymak için:

SET PASSWORD FOR wordpressuser@localhost= PASSWORD("password");

Son olarak kullanıcıya veritabanı üzerindeki tüm izinleri verelim:

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY 'password';

Çıkmadan önce veritabanını resetleyelim.

FLUSH PRIVILEGES;

MySQL sisteminden artık çıkabilirsiniz:

exit

Adım 3 – WordPress ayarları

WordPress’in wp-config-sample.php dosyasının wp-config.php adında kopyasını yaratıp içinde ayarlamamız gereken satırları düzenleyelim.

cp ~/wordpress/wp-config-sample.php ~/wordpress/wp-config.php
sudo nano ~/wordpress/wp-config.php

Aşağıdaki satırlarda veritabanı ismini, kullanıcı adı ve şifresini bulup yukarıda belirlediklerinizle değiştirin:

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'wordpressuser');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'password');

Kaydedip kapatın.

Adım 4 – Dosyaları web klasörüne kopyalamak

WordPress dosyalarımızın duracağı klasörü yaratalım.

sudo mkdir -p /var/www

WordPress dosyalarını yeni klasöre kopyalayalım.

sudo cp -r ~/wordpress/* /var/www

Şimdi de dosyaların izinlerini değiştermek gerek, yoksa WordPress kendini otomatik olarak update edemez.

cd /var/www/
sudo chown www-data:www-data * -R 
sudo usermod -a -G www-data kullaniciadi

Adım 5 – nginx sunucu blokları

WordPress için bir sanal sunucu yaratalım. Bunun için varsayılan nginx ayar dosyasını kopyalayacağız.

sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/wordpress

WordPress ayar dosyasını açalım:

sudo nano /etc/nginx/sites-available/wordpress

Dosyada aşağıdaki değişiklikleri yapmamız gerekecek.

server {
    listen  80;

    root /var/www;
    index index.php index.html index.htm;

    server_name domain.com;

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;
    }

    error_page 404 /404.html;

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
       root /usr/share/nginx/www;
    }

    # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9$
    location ~ \.php$ {
        #fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
        # With php5-fpm:
        fastcgi_pass unix:/var/run/php5-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        include fastcgi_params;
         }

}

Şu değişiklikleri yaptık:

 • root satırını /var/www/ olarak değiştirdik.
 • index satırına index.php ekledik.
 • server_name satırını IP adresi veya domain ile değiştirdik.
 • “try_files $uri $uri/ /index.html;” satırını “try_files $uri $uri/ /index.php?q=$uri&$args;” olarak değiştirdik.
 • “location ~ \.php$ {“ altındaki satırlardaki yorumları kaldırdık. (# işareti yorum belirtir)

Dosyayı kaydedip kapatalım.

Adım 6 – Sunucu bloğunu aktifleştirmek

Ayarlar tamam olmasına rağmen henüz sitemiz nginx sunucusunda aktif olarak gözükmüyor. Bunun için aşağıdaki kodu çalıştıralım:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wordpress /etc/nginx/sites-enabled/wordpress

Ayrıca varsayılan bloğu silmek için:

sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/default

php5-mysql paketini yükleyelim.

sudo apt-get install php5-mysql

Son olarak servisleri tekrar başlatalım:

sudo service nginx restart
sudo service php5-fpm restart

Adım 7 – Kurulum

Artık IP adresinize veya web sayfanıza girerek WordPress kurulumunu tamamlayabilirsiniz.

One thought on “WordPress Kurulumu

 1. Pingback: WordPress İçin nginx Ayarları | Ali Çömez | Slaweally

Comments are closed.